maandag 3 juni 2013

Informeren van de burgers

BGW, wolf in schaapskleren
Welzijn, zorg, hulpverlening en kunst en cultuur krijgen harde financiële klappen. Links en rechts vallen organisaties om. Is het de taak van de Actieve Burger om het werk vrijwillig op te pakken? Is de Bewonersgestuurde Wijkontwikkeling (BGW) geen wolf in schaapskleren die de burgers laat opdraaien voor de bezuinigingen?

Wie kent de wijk
Binnen de BGW wordt het beleid en de uitvoeringsprogramma's in de wijk gestuurd door de bewoners. De visie hierachter is dat de bewoners de eigen wijk beter kennen dan iemand van buitenaf. Simpelweg omdat ze er dag in dag uit wonen. Wonen betekent voor veel burgers meer dan huisvesting. Vaak is de wijk de plek waar men boodschappen doet, de kinderen naar school brengt, een wijntje drinkt op het terras of op een bankje in het park van de zon geniet. En op deze wijze doen de burgers ervaringen op in de eigen wijk en vergaren de burgers kennis over de eigen wijk. kennis en ervaring die uniek is. Die unieke informatie is het uitgangspunt van de BGW.

Wijkkaart van de gemeenschap
Door alle kennis en ervaringen te bundelen kunnen burgers een kaart van de wijk ontwikkelen waarin te lezen valt wat de problemen maar zeker ook de kansen van de wijk zijn op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied. De wijkkaart dient vervolgens als vertrekstation voor de burgers waarna er wordt gewerkt aan oplossingen. Dit doen ze niet alleen maar samen met de overheid, de woningbouw, het welzijn, de bedrijven en alle andere belanghebbende in de wijk.

BGW als kans
Altruïsme is een prachtig gegeven en we gaan er vanuit dat er burgers zijn die vanuit altruïsme zich geheel vrijwillig inzetten voor de wijk. De BGW speelt echter niet zozeer in op altruïsme. Binnen het proces van de BGW wordt er ingespeeld op de vraag bij burgers naar:
- Een sterke lokale democratie
- Een sterke wijkeconomie

Lokale democratie
In Nederland kennen we een democratie waarin we volksvertegenwoordigers kiezen die regels en wetten maken. Voor veel burgers is deze regel- en wetgeving echter een abstract begrip. De 'ingewikkelde' inhoud van de wetten staat mijlenver van ze vandaan. Hoe de wetten worden vormgegeven door de politiek als ook het overheidsorgaan wordt vaak als on(be)grijpbaar ervaren.

Het wel en wee in de eigen wijk is echter een zaak die dicht bij de burger staat, het is de dagelijkse werkelijkheid waarin zij leven. Door het maken van de wijkkaart krijgen de burgers directe invloed op het bepalen van het beleid in de wijk. Door het samen ontwikkelen en uitvoeren van de sociale, maatschappelijke en economische programma's in de wijk krijgen de burgers invloed op en inzicht in de uitvoeringsprogramma's. Met andere woorden, worden de burgers eigenaar van het ontwikkelingsproces in de eigen wijk. De burgers krijgen hierdoor zeggenschap en macht. Weliswaar geen politieke macht maar wel macht om publieke taken te agenderen, uitvoeringsprogramma te ontwikkelen en zelf uit te voeren. Publieke taken die gericht zijn op een schone, veilige en sociale wijk.

Wijkeconomie
Wijkeconomie is de manier waarop inkomsten en uitgaven op wijkniveau functioneren. Hier spreken we over de productie, de consumptie en ook de distributie van de van diensten en producten in de wijk. In iedere wijk ligt een kans voor de wijkeconomie. Want in iedere wijk wonen burgers die talenten en ondernemende vermogens hebben. Binnen het proces van de BGW wordt deze potentie in kaart gebracht. Daarnaast wordt er op maat ondersteuning aangeboden aan burgers die de eigen talenten verder willen ontwikkelen richting het ondernemerschap. Dit betekent niet dat economie per definitie op wijkniveau aangepakt moet worden. Het betekent dat de economische potentie van een wijk in beeld wordt gebracht en benut voor een positieve ontwikkeling van de wijk. Dat vervolgens de wijkeconomie interacteert met de wereldeconomie is vanzelfsprekend.Schapen in de meerderheid
In het proces van de BGW wordt er gewerkt aan een sterke sociale cohesie, leefbaarheid en wijkeconomie. Dat de integrale aanpak en de inzet van burgerkracht vaak betekent dat er bezuinigd kan worden is een extra winstpunt van de BGW. Maar het is niet het doel van de BGW. De BGW heeft voor alle belanghebbende partijen (overheid, welzijn, woningbouw, bedrijven en burgers) een voordeel. Maar in mijn optiek is de winst voor de burgers het grootst.
Het zorgt ervoor dat burgers weer macht krijgen over de ontwikkeling van de eigen wijk. Het zorgt ervoor dat er zowel voor individuele burgers als ook voor de wijk als geheel economische kansen worden gecreëerd.

Ik richt mijn aandacht niet op de boze wolf. Schapen zijn in de meerderheid en als er één schaap over de dam is, volgen er meer.

Informeer
Informeer de burgers over:
- de kansen voor de wijk
- de kansen voor de burger als individu
- de kansen van de lokale democratie
- de kansen van de wijkeconomie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten